Zostaw swoje dane. Odd­z­won­imy i wybierzemy dogodny ter­min bezpłat­nego kom­put­erowego bada­nia skóry.

Insty­tut Kos­me­tologii Image

15437 Białys­tok
ul. Białówny 2 lok. 10
tel. 739231222
e-​mail: bialystok@​instytutimage.​pl

Invic­tus z siedz­ibą w Kleosinie, przy ul. M. Dąbrowskiej 23 (Part­ner Insty­tutu Image), jako admin­is­tra­tor danych osobowych, w rozu­mie­niu przepisów Ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.), infor­muje, że Pani/​Pana dane osobowe gro­mad­zone będą wyłącznie w celu skon­tak­towa­nia się z Panią/​Panem. Infor­mu­jemy, iż jest Pani/​Pan uprawniona/​y do kon­troli przetwarza­nia swoich danych osobowych oraz żąda­nia uzu­pełnienia, uak­tu­al­nienia, spros­towa­nia oraz usunię­cia tych danych.