Insty­tut kos­me­tologii IMAGE jest miejscem stwor­zonym z myślą zaspoko­je­nia wyjątkowych potrzeb kos­me­ty­cznych zarówno pań jak i panów.

Ofer­u­jemy Państwu zabiegi na twarz oraz ciało. Pracu­jemy na ekskluzy­wnych preparat­ach świa­towych marek (m.in Bruno Vas­sari, Insti­tu­tute BCN, Med Beauty). Wysoko wyk­wal­i­fikowana kadra gwaran­tuje wysoką jakość ofer­owanych usług oraz uważnie śledzi najnowsze noowinki kos­me­to­log­iczne, wdraża­jąc tylko te, które charak­teryzuje najwyższy poziom skuteczności.

Jed­nym z najnowszych osiąg­nięć kos­me­tologii, stosowanych w naszym salonie jest zabieg NANO Q. Jest to nowoczesna metoda, wyko­rzys­tu­jąca nan­otech­nologię, tech­nologię plaz­mową, a także platynę w najczyst­szej postaci do leczenia oraz odmładza­nia skóry. Dzięki temu już po pier­szym zabiegu zaob­ser­wować można spłyce­nie zmarszczek i roz­jaśnie­nie przebarwień.

W naszym insty­tu­cie zaj­mu­jemy się także zab­ie­gami laserowymi:

  • usuwamy zbędne owłosienie,
  • leczymy trądzik,
  • zamykamy rozsz­er­zone naczy­nia krwionośne,
  • lik­widu­jemy prze­bar­wienia i defekty skóry zarówno twarzy jak i ciała.

Pracu­jemy na najnowocześniejszej aparaturze, m.in laser­ach IPL, urządzeni­ach do mikro­der­mabrazji, fal radiowych czy mezoter­apii mikroigłowej frakcyjnej.

Troszczymy się o to, aby nasi goś­cie czer­pali z pobytu w Insty­tu­cie IMAGE prawdziwą przy­je­mość. Zapewiamy przy­jazną atmos­ferę oraz indy­wid­u­alne, pro­fesjon­alne pode­jś­cie do każdego klienta. Gwaran­tu­jemy wysoki stan­dard usług, a każdy zabieg wykonu­jemy dopiero po kon­sul­tacji kos­me­to­log­icznej. Przeprowadzmy dokładny wywiad z pac­jen­tem oraz kom­put­erową anal­izę skóry.