Mezoter­apia - Zabieg sku­pia się na dostar­cze­niu odpowied­niej ilości sub­stancji odży­w­czej głęboko pod skórę przy pomocy mikroigieł. Wyko­rzys­tuje się do tego mieszaniny wit­a­min , skład­ników min­er­al­nych czy kwasu hialuronowego, Skóra zostaje pobud­zona do regen­er­acji oraz pro­dukcji kola­genu i elastyny. Dzięki temu uzyskamy naty­ch­mi­as­towo widoczne efekty, młod­szej ‚bardziej napiętej i odży­wionej skóry. Zabieg wyko­rzysty­wany jest również do walki z cel­lulitem, rozstę­pami oraz redukcji tkanki tłuszc­zowej na poszczegól­nych par­ti­ach ciała.

Zalety zabiegu:

 • Naty­ch­mi­as­towo widoczny lift­ing twarzy
 • Zwięk­sze­nie elasty­czności i sprężys­tości skóry
 • Roz­jaśnie­nie i poprawa kolorytu skóry

Fotood­mładzanie - Do zabiegu Fotood­madza­nia wyko­rzys­tu­jemy najwyższej jakości urządze­nie , które przez połącze­nie dwóch tech­nologii, energii światła IPL i fal elek­tro­mag­ne­ty­cznych RF ‚skutecznie radzi sobie z usuwaniem prze­bar­wień , spłyce­niem zmarszczek , lik­widacją rozsz­er­zonych naczyń krwionośnych oraz lecze­niu trądziku. Emi­towane światło IPL pobudza fibrob­lasty do pro­dukcji kola­genu i elastyny , dzięki czemu uzyskamy efekt wygład­zonej , napiętej i jaśniejszej skóry .

Zalety zabiegu:

 • Szy­bki i bez­in­wazyjny zabieg
 • Wysoka skuteczność
 • Kuracja nie wymaga okresu rekonwalescencji

Fotoepi­lacja — Trwała depilacja laserowa. Światło lasera IPL emi­tuje łagodną wiązkę promieni , nie wpły­wa­jąc przy tym na funkcję orga­nizmu . Przenika ona przez skórę ‚aż do mieszka włosowego , niszcząc bezpowrot­nie cebulkę oraz naczynie , które odży­wia włos .Warunk­ami skutecznej epi­lacji są włosy w fazie wzrostu (ana­gen) , włosy o ciem­nej barwie(melanina pochła­nia energię laserową), odpowied­nia liczba zabiegów (od 4 do10 zabiegów w zależności od par­tii ciała, którą pod­da­jemy fotoepilacji).

Zalety zabiegu:

 • Bez­in­wazyjność
 • Trwały efekt gład­kiej, nie­owło­sionej skóry
 • Kom­fort psy­chiczny i estetyczny

Therma Lift­ing Skóry - Zabieg polega na zas­tosowa­niu energii o częs­totli­wości fal radiowych w celu pod­wyższenia tem­per­atury w tkankach i pobudzenia ich do regen­er­acji i uporząd­kowa­nia struk­tury włókien kolagenowych . Fale radiowe redukują zmarszczki , popraw­iają owal twarzy, napię­cie skóry oraz lik­widują zwiotczenia. Skóra staje się gładka i świ­etlista . Fale Radiowe są również stosowane w celu mod­e­lowa­nia syl­wetki .Wyko­rzysty­wane są w walce z cel­lulitem oraz nad­mierna tkanka tłuszc­zową . Pobudzają pro­cesy meta­bol­iczne, dzięki czemu skóra staję się jędrna i elastyczna.

Zalety zabiegu:

 • Poprawa jakości skóry bez uszkodzenia naskórka
 • Bezbolesny
 • Wysoka skuteczność

Sono­foreza - Odży­w­czy i głęboko naw­ilża­jący zabieg wyko­rzys­tu­jący fale ultra­dźwiękowe. Celem zabiegu jest wprowadze­nie sub­stancji akty­wnych w głęb­sze warstwy naskórka. Sono­foreza powodu­jąc miko masaż poprawia ukr­wie­nie naskórka ‚a także regeneruje uszkod­zone tkanki. Wibracja ultra­dźwiękowa i efekt cieplny wywołują uję­dr­ni­anie mięśni i elim­i­nację zmarszczek .

Zalety zabiegu:

 • Inten­sy­wne nawilżenie
 • Głębokie dotle­nie­nie
 • Uko­je­nie skóry i wzmoc­nie­nie ścian naczyń krwionośnych

Peel­ing kaw­ita­cyjny - Zabieg przy uży­ciu ultra­dźwięków odd­zi­ałuję na powierzch­nie skóry, złuszcza­jąc jedynie zewnętrzne pokłady warstwy rogowej naskórka. Jed­nocześnie usuwa nad­miar sebum z powierzchni skóry , resztki kos­me­tyków a także bak­terie. Pomaga w odblokowa­niu ujść gruc­zołów łojowych. Zabieg znacznie poprawia wygląd skóry, oczyszcza ją , elimin­uje trądzik i zaskórniki a także lik­widuje płytkie prze­bar­wienia i drobne zmarszczki.

Zalety zabiegu :

 • Bezbolesny
 • Naty­ch­mi­as­towa poprawa kolorytu skóry

Lift­ing ultra­dźwiękowy – Zabieg ten jest przez­nac­zony do bez­in­wazyjnego liftingu twarzy i ciała . Polega na kon­cen­tracji energii ultra­dźwiękowej w wybranych miejs­cach ‚co skutkuje wyraźnym liftingiem, jak również znaczą­cym uję­drnie­niem skóry. Wzmaga mikrokrąże­nie krwi , przez co dogłęb­nie odży­wia i nap­ina skórę.

Zalety zabiegu :

 • Bez­in­wazyjny
 • Bezbolesny
 • Widoczna poprawa napię­cia i gęs­tości skóry

Mikro­der­mabrazja dia­men­towa – Kuracja mająca na celu mechan­iczne i kon­trolowane złuszcze­nie zro­gowa­ci­ałego naskórka. Za pomocą głowic pokry­tych krysz­tałkami dia­mentu i pompy zasysającej jest on usuwany z powierzchni skóry. Zabieg inten­sy­wnie oczyszcza i wygładza skórę , zmniejsza pory i drobne zmarszczki oraz poprawia mikrokrąże­nie skóry . Zwięk­sza się również wchła­nial­ność skóry na wprowadzanie preparatów w kole­jnych krokach zabiegu.

Zalety zabiegu:

 • Inten­sy­wne oczyszczenie
 • Naty­ch­mi­as­towo widoczna poprawa wyglądu skóry
 • Roz­jaśnie­nie przebarwień

White by Brunno Vas­sari – To wyjątkowo skuteczny zabieg oparty na ekskluzy­wnych sub­stanc­jach akty­wnych . Doskonale dobrane skład­niki akty­wne efek­ty­wnie kon­trolują pro­ces syn­tezy melaniny i redukują prze­baw­ienia skóry. Dzięki temu uzysku­jemy efekt szy­bkiego roz­jaś­ni­a­nia, wybiela­nia i ujed­no­lice­nia koloru skóry.

Efekty zabiegu:

 • Zmniejsze­nie przebarwień
 • Odzyskanie i przy­wróce­nie świeżości

Aqua Genomics — Zabieg przez­nac­zony dla skór przemęc­zonych, poszarza­łych, odwod­nionych, suchych i szorst­kich . Preparaty z tej linii poz­wolą przy­wró­cić genom zdol­ność do nat­u­ral­nego naw­ilże­nia. Stworzą odpowiedni bal­ans miedzy warstwą wodno-​lipidową skóry . Rezul­tatem tego jest praw­idłowo i głęboko naw­ilżona i odży­wiona cera.

Efekty zabiegu :

 • Głębokie i inten­sy­wne nawilżenie
 • Spłyce­nie drob­nych zmarszczek
 • Zwięk­sze­nie elasty­czności i sprężys­tości skóry

Kianty Botox Like –Zabieg inten­sy­wnie odmładza­jący, nap­ina­jący skórę pozbaw­ioną sprężys­tości , zmniejsza­jący zmarszczki . Zabiegi przy wyko­rzys­ta­niu Arire­liny jako skład­nik akty­wny pro­duk­tów są całkowicie bezbolesne i dają efekty podobne jak Botox , przy czym nie par­al­iżuje a jedynie rozluź­nia mięśnie. Uelasty­cz­nia, odmładza oraz zwięk­sza wytrzy­małość naczyń krwionośnych . Ide­al­nie wygładza powierzch­nie skóry , naw­ilża ją oraz chroni przed nad­mierną utratą wody .

Efekty zabiegu:

 • Rozluźnie­nie mięśni twarzy
 • Spłyce­nie zmarszczek
 • Uję­drnie­nie i wygładze­nie skóry

Nano Q – Nano cząsteczki platyny uży­wane pod­czas zabiegu usuwają wszys­tkie rodzaje akty­wnego tlenu z powierzchni skóry, który jest jed­nym z głównych przy­czyn jej starzenia się .Powoduje on plamki, szorstkość skóry i jej wiotkość oraz zmarszczki . Dzięki zabiegowi z uży­ciem nanocząsteczek platyny uję­drn­imy , odmłodz­imy skórę , odbudu­jemy i przy­wrócimy jej świeży wygląd oraz zahamu­jemy efekty starzenia się skóry .

Efekty zabiegu :

 • Elim­i­nacja wol­nych rodników
 • Dzi­ałanie przeciwstarzeniowe
 • Sil­nie dotleniający