limonkowe orzezwieniepromocja

PIL­ING KAW­ITA­CYJNY + SONO­FOREZA Z AMPUŁKĄ + ORZEŹWIA­JĄCA ROSA + MUS LIMONKOWY

To niesamowicie odświeża­jący zabieg. Sil­nie naw­ilża . odmładza i regeneruje każdą skórę. Połącze­nie go z naw­ilża­jącą maską limonkową zapew­nia jeszcze bardziej spek­taku­larny efekt !

PIL­ING KAWITACYJNY

Ultra­dźwięki o określonej częs­totli­wości drgań indukują falę elasty­czną. Fala ta w obec­ności toniku rozpy­lonego na powierzchni skóry, tworzy mikroskopi­jne pęcherzyki cieczy wypełnione rozrzed­zonym gazem. Pod wpły­wem drgań ultra­dźwiękowych pęcherzyki ule­gają nagłemu posz­erze­niu, a następ­nie dochodzi do ich gwał­townego zapad­nię­cia — implozji. W krótkim cza­sie — rzędu mikrosekund — na niewielkiej przestrzeni uwal­nia się duża ilość ciepła i znacznie rośnie ciśnie­nie. W efek­cie dochodzi do rozbi­ja­nia martwych komórek warstwy rogowej skóry, bez jakichkol­wiek uszkodzeń komórek zna­j­du­ją­cych się w głęb­szych warst­wach. Zjawisko to nazy­wamy kawitacją.

Zas­tosowanie:

  • bezbolesne i dokładne oczyszcze­nie skóry twarzy, szyi, dekoltu,
  • uwol­nie­nie por skóry od nad­mi­aru łoju, bak­terii, sub­stancji toksycznych,
  • steryl­iza­cja obszaru pod­danego zabiegowi,
  • usunię­cie martwych komórek skóry,
  • wzmoc­nie­nie metab­o­lizmu komórkowego skóry,
  • roz­jaśnie­nie prze­bar­wień, plam pigmentacyjnych.

SONO­FOREZA Z AMPUŁKĄ

To zabieg wprowadza­nia sub­stancji akty­wnych w głąb skóry za pomocą fali ultra­dźwiękowej. Skład­niki akty­wne dobier­ane są indy­wid­u­al­nie w zależności od rodzaju skóry.

ORZEŹWIA­JĄCA ROSA

Ide­alne naw­ilże­nie skóry na upalne dni. Dzięki chłod­nej hyaluro mgle rozprowadzanej po skórze następuje silne odświeże­nie, uspoko­je­nie nawet najbardziej podrażnionej i unaczynionej cery.

LIMONKOWY MUS OWOCOWY

Maska w postaci limonkowego musu daje niespo­tykaną, lekką, świeżą, delikatną struk­turę, która ławo rozprowadza się na skórze, dając jej uczu­cie miękkości. Maska bogata jest w sub­stancje pochodzenia nat­u­ral­nego (wyciągi owocowe i roślinne), a także jest pozbaw­iona kon­ser­wan­tów. Limonka i cytryna bogate są w wit­a­m­inę C i AHA. Dzięki tym nieoce­nionym skład­nikom rewital­izują skórę, chronią komórki przed utle­ni­an­iem, odświeżają, łagodzą, wspo­ma­gają goje­nie , roz­jaś­ni­ają, naw­ilżają, zapo­b­ie­gają przed­w­czes­nemu starze­niu się skóry. Ide­al­nie nadają się dla cery zmęc­zonej, szarej. Zapew­ni­ają skórze młody wygląd oraz jędrną i elasty­czną skórę. Limonka i cytryna posi­adają także silne właś­ci­wości złuszcza­jące, odświeża­jące i tonizujące.

cena reg­u­larna: cena pro­mo­cyjna:
190 pln 119 pln

Pro­mocja ważna: od 1.07.2015 do 31.08.2015 lub do wycz­er­pa­nia zapasów.